Stanovy AVA

 • Název: Asociace vydavatelů audioknih z.s. (dále jen „spolek“) 

  Sídlo: Výstupní 6, 100 00 Praha 10

   

  1. Spolek je dobrovolný a nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
  2. Spolek je právnickou osobou.

   

  1. Spolek je založen za účelem zastupování a prosazování společných zájmů vydavatelů audioknih.

   

  1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami, účelem spolku, jsou vydavateli audioknih1), a které jsou zakladateli spolku nebo o jejichž přijetí rozhodne valná hromada spolku.
  2. O přijetí za člena spolku rozhoduje valná hromada na základě písemné přihlášky.
  3. Členství vzniká dnem přijetí za člena dle předchozího odstavce nebo v případě zakládajících členů dnem zápisu spolku do Spolkového rejstříku.
  4. Členství zaniká:
   1. vystoupením člena písemným oznámením představenstvu spolku;
   2. úmrtím člena – fyzické osoby;
   3. zánikem člena – právnické osoby;
   4. vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady,
   5. zánikem spolku.
  5. Dokladem členství je potvrzení vydané představenstvem spolku.
  6. Spolek vede seznam členů, který je veřejně přístupný. Na žádost člena vystaví představenstvo spolku výpis ze seznamu členů s údaji o všech členech spolku.
   1. požadovat na orgánech spolku vysvětlení záležitostí spolku.
  1. Člen má povinnost zejména:
   1. dodržovat stanovy spolku;
   2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku;
   3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;
   4. platit členské příspěvky ve výši a ve lhůtě stanovené valnou hromadou;
   5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

   

  1. Člen spolku má právo:
   1. podílet se na činnosti spolku;
   2. účastnit se, předkládat návrhy a připomínky a hlasovat na jednání valné hromady spolku;
   3. volit orgány spolku;
   4. být volen do orgánů spolku;
   5. požadovat na orgánech spolku vysvětlení záležitostí spolku.
  2. Člen má povinnost zejména:
   1. dodržovat stanovy spolku;
   2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku;
   3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;
   4. platit členské příspěvky ve výši a ve lhůtě stanovené valnou hromadou;
   5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
 • Orgány spolku jsou:

  1. valná hromada;
  2. představenstvo.

   

  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
  2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. Každý člen spolku má jeden hlas.
  3. Člen spolku – fyzická osoba se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. Člen spolku – právnická osoba se účastní valné hromady svým statutárním orgánem, resp. oprávněným členem statutárního orgánu, nebo svým zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. Zástupcem může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, starší 18ti let.
  4. Valnou hromadu svolává představenstvo spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Představenstvo rovněž svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku.
  5. Představenstvo svolává valnou hromadu elektronickou pozvánkou zaslanou na elektronickou adresu, kterou člen spolku pro tento účel oznámil představenstvu. Pozvánku je třeba odeslat alespoň 15 dnů přede dnem konání valné hromady. V pozvánce se uvede den, místo a hodina konání valné hromady a její program.
  6. Valná hromada zejména:
   1. rozhoduje o změnách stanov spolku,
   2. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
   3. volí a odvolává členy představenstva spolku,
   4. rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku,
   5. rozhoduje o výši členského příspěvku,
   6. rozhoduje o rozsahu pravomocí předsedy představenstva,
   7. rozhoduje o zrušení spolku.
  7. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li valná hromada schopna usnášení ani po půl hodině od začátku stanoveného pozvánkou, je představenstvo povinno svolat náhradní valnou hromadu, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Náhradní valná hromada se musí konat ne dříve než 15 dnů a ne později než 60 dnů ode dne původního data valné hromady.
  8. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny přítomných členů.
  9. Valnou hromadu řídí předseda představenstva nebo jiný člen představenstva, o kterém rozhodlo představenstvo. Jednání valné hromady je neveřejné. O připuštění účasti osoby jiné než je člen spolku (jeho zástupce) či člen představenstva rozhoduje valná hromada.
  10. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který vyhotovuje a podepisuje zapisovatel zvolený valnou hromadou ze členů spolku přítomných na valné hromadě. Zápis dále podepisuje předseda představenstva, který řídil valnou hromadu.  Všichni členové spolku obdrží zápis z jednání valné hromady, který jim bude zaslán na elektronickou adresu, kterou člen spolku pro tento účel oznámil představenstvu.

   

  1. Představenstvo spolku je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
  2. Členství v představenstvu vzniká volbou na valné hromadě. Členem představenstva může být pouze člen spolku – fyzická osoba nebo člen statutárního orgánu nebo statutární orgán člena spolku – právnické osoby.
  3. Výkon funkce člena představenstva končí:
   1. smrtí člena představenstva;
   2. odvoláním valnou hromadou;
   3. dnem, kdy bylo písemné vzdání se funkce člena představenstva doručeno představenstvu spolku;
   4. dnem zániku členství ve spolku;
   5. člen představenstva přestane být členem statutárního orgánu nebo statutárním orgánem člena spolku – právnické osoby;
   6. uplynutím funkčního období.
  4. Představenstvo má 3 členy, kteří zvolí předsedu a místopředsedu. Funkční období člena představenstva jsou 2 roky.
  5. Zasedání představenstva svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to nejméně čtyřikrát ročně. Pozvánka na zasedání představenstva se zasílá všem členům spolku a to na elektronickou adresu, kterou člen spolku pro tento účel oznámil představenstvu. Pozvánku je třeba odeslat alespoň 15 dnů přede dnem konání zasedání představenstva. V pozvánce se uvede den, místo a hodina konání zasedání představenstva a jeho program. Každý člen spolku má právo účastnit se zasedání představenstva jako host.
  6. Představenstvo zejména:
   1. řídí a koordinuje činnost spolku;
   2. svolává valnou hromadu;
   3. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady;
   4. vede účetnictví spolku;
   5. předkládá valné hromadě návrhy a plní úkoly stanovené valnou hromadou.
  7. Jménem spolku jedná navenek předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony spolku, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda (v jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva).
  8. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
  9. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedajícího, kterým je předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. O rozhodnutích představenstva se pořizují zápisy podepsané předsedou nebo místopředsedou. V zápise je třeba uvést jmenovitě členy, kteří se jednání účastnili, jakož i výsledek hlasování.

   

  1. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva. Předseda naplňuje rozhodnutí představenstva a jedná jménem spolku navenek a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví valná hromada.
  2. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí představenstva a plynulý chod činnosti spolku.
  3. Předseda připravuje podklady pro jednání představenstva spolku.

   

  1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
  2. Zdroji majetku jsou zejména:
   1. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
   2. výnosy majetku,
   3. členské příspěvky,
   4. vedlejší hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
  3. Za hospodaření spolku odpovídá představenstvo spolku, které každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
  4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
  1. Spolek se zrušuje:
   1. dobrovolným rozhodnutím valné hromady ,
   2. rozhodnutím soudu o zrušení spolku.
  2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
  3. Před zánikem spolku se provede jeho likvidace. Likvidaci provede likvidátor. Likvidátora zvolí valná hromada a v případě zániku na základě rozhodnutí soudu likvidátora určí soud.
  4. Valná hromada může rozhodnout o fúzi spolku s jiným spolkem či o rozdělení spolku.
  1. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
  2. O veškerých změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada.
  3. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména však občanským zákoníkem.
  4. První představenstvo spolku tvoří:
   1. Mgr. Kateřina Konopásková, 6. dubna 1968, r. č. 685406/0741, Praha 1, Pštrossova 32, PSČ 110 00
   2. JUDr. Alan Piskač, 9. června 1970, r. č. 700609/0322, Praha 6, Heinemannova 2689/1, PSČ 160 00
   3. Václav Tobořík, 24. února 1970, r. č. 700224/1807   , Praha 5, Borovanského 2382, PSČ 155 00
  5. Stanovy byly schváleny na schůzi zakladatelů konané dne 9. dubna 2014. Účinnosti nabývají dnem zápisu spolku do spolkového rejstříku.

  V Praze dne 9. dubna 2014

  1)  Audiokniha je nahrávka mluveného slova. Obvykle vychází z tištěných materiálů, ale nemusí jít za každou cenu o přesnou audioverzi knihy. Vydavatel audioknihy je fyzická nebo právnická osoba, která se zabývá vydáváním audioknih ve fyzické nebo digitální podobě a vlastní či spravuje práva výrobce.