Práva a povinnosti člena

  1. podílet se na činnosti spolku;
  2. účastnit se, předkládat návrhy a připomínky a hlasovat na jednání valné hromady spolku;
  3. volit orgány spolku;
  4. být volen do orgánů spolku;
  5. požadovat na orgánech spolku vysvětlení záležitostí spolku.
  1. dodržovat stanovy spolku;
  2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku;
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;
  4. platit členské příspěvky ve výši a ve lhůtě stanovené valnou hromadou;
  5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.