Práva a povinnosti člena

    1. podílet se na činnosti spolku;
    2. účastnit se, předkládat návrhy a připomínky a hlasovat na jednání valné hromady spolku;
    3. volit orgány spolku;
    4. být volen do orgánů spolku;
    5. požadovat na orgánech spolku vysvětlení záležitostí spolku.