Podmínky členství

 •  

  Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami, účelem spolku, jsou vydavateli audioknih, a které jsou zakladateli spolku nebo o jejichž přijetí rozhodne valná hromada spolku.

   
   
 • O přijetí za člena spolku rozhoduje valná hromada na základě písemné přihlášky.

   
   
 • Členství vzniká dnem přijetí za člena dle předchozího odstavce nebo v případě zakládajících členů dnem zápisu spolku do Spolkového rejstříku.

   
   
 • Členství zaniká:

  1. vystoupením člena písemným oznámením představenstvu spolku;
  2. úmrtím člena – fyzické osoby;
  3. zánikem člena – právnické osoby;
  4. vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady,
  5. zánikem spolku.
   
   
 • Dokladem členství je potvrzení vydané představenstvem spolku.

   
   
 • Spolek vede seznam členů, který je veřejně přístupný. Na žádost člena vystaví představenstvo spolku výpis ze seznamu členů s údaji o všech členech spolku.