Skip to content

Statut Audiokniha roku 2020

CENY ASOCIACE VYDAVATELŮ AUDIOKNIH – ALZA.CZ AUDIOKNIHA ROKU 2020

 1. „Ceny Asociace vydavatelů audioknih – Alza.cz Audiokniha roku 2020“ (dále jen „Ceny AVA – Alza.cz Audiokniha roku“) vyhlašuje, pořádá, finančně zajišťuje a uděluje Asociace vydavatelů audioknih, z.s., se sídlem Výstupní 1129/6, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 02922321 (dále jen „vyhlašovatel“). Vyhlašovatel zveřejňuje veškeré údaje související s Cenami AVA – Alza.cz Audiokniha roku zejména na internetových stránkách www.audiokniharoku.cz
 2. Posláním Cen AVA – Alza.cz Audiokniha roku je hodnocení a ocenění nejlepších audioknih. Audioknihou se rozumí nahrávka mluveného slova. Obvykle vychází z tištěných materiálů, ale nemusí jít za každou cenu o přesnou audioverzi knihy.
 3. Ceny AVA – Alza.cz Audiokniha roku lze udělit pouze přihlášeným audioknihám.
 4. Přihlásit lze audioknihy v českém nebo slovenském jazyce poprvé vydané v souladu s obecně závaznými právními předpisy v České republice od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a to ve formě fyzické nebo elektronické rozmnoženiny určené k obchodním účelům. Přihlašovaná audiokniha nesmí obsahovat zveřejněnou nahrávku starší pěti let, tedy realizovanou před 1. 1. 2016. Do kategorie Nejlepší design lze přihlásit pouze audioknihu, jejíž obal je původní tj. byl vytvořen prvotně pro audioknihu v českém nebo slovenském jazyce nebo jde o tvůrčí zpracování knižního obalu poprvé zveřejněného po 1.1.2016, pokud je autorem knižního obalu i jeho tvůrčího zpracování občan České republiky nebo osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Do kategorie Nejlepší design lze přihlásit i audioknihu obsahující nahrávku starší pěti let, pokud splňuje podmínky podle první a třetí věty tohoto bodu. Do kategorií Nejlepší zvukový design a Nejlepší audiokniha – mluvené slovo mimo kategorie lze přihlásit i audioknihu obsahující nahrávku starší pěti let, pokud splňuje podmínku podle první věty tohoto bodu a pokud nahrávka starší pěti let tvoří maximálně 50 % celkové stopáže audioknihy.
 5. Právo přihlásit audioknihu má právnická nebo fyzická osoba, která vlastní nebo spravuje práva výrobce zvukového záznamu přihlašované audioknihy ve smyslu autorského zákona.
 6. Ceny AVA – Alza.cz Audiokniha roku se udělují audioknihám v těchto kategoriích:
  • Nejlepší design
  • Nejlepší zvukový design
  • Nejlepší interpret
  • Nejlepší interpretka
  • Nejlepší audiokniha pro děti a mládež
  • Nejlepší audiokniha – jednohlasá četba
  • Nejlepší audiokniha – vícehlasá četba
  • Nejlepší audiokniha – dramatizace
  • Nejlepší audiokniha – mluvené slovo mimo kategorie
  • Audiokniha roku – absolutní vítěz
 7. Audioknihu lze přihlásit do jedné nebo více kategorií s výjimkou kategorie Audiokniha roku – absolutní vítěz. Cena Audiokniha roku – absolutní vítěz je určována ze všech přihlášených audioknih ve všech kategoriích. V případě, že počet přihlášených audioknih v některé kategorii bude 3 a méně, nebude v této kategorii udělena cena.
 8. Počet přihlášených audioknih není omezen. Přihlášení je zpoplatněno takto: přihlašovací poplatek činí 2000,- Kč za jednu každou přihlášku v jedné kategorii
 9. Podmínky přijetí přihlášky:
  • vyplnění a odeslání písemné přihlášky v elektronické formě, která je k dispozici na soutez.audiokniharoku.cz
  • poskytnutí kompletní nahrávky vyhlašovateli pro hodnocení
  • uhrazení přihlašovacího poplatku na základě výzvy k úhradě zaslané elektronickou formou
  • zaslání vyžádaného počtu kusů fyzických vzorků audioknih přihlášených do kategorie Nejlepší design pro hodnocení. Vzorky jsou poskytovány bezúplatně a zůstávají vlastnictvím vyhlašovatele.
 10. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku z těchto důvodů:
  • přihlašovaná audiokniha nevyhovuje podmínkám statutu
  • obsah přihlašované audioknihy je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy.
 11. Uzávěrka přihlášek je dne 15. 12. 2020.
 12. Vyhlašovatel jmenuje porotu, která provádí hodnocení a určuje nositele cen v jednotlivých kategoriích. Minimální počet členů poroty je 15 osob. Členy poroty nemohou být členové Asociace vydavatelů audioknih, z.s., ani členové jejich statutárních orgánů nebo jejich zaměstnanci. V případech zvláštního zřetele může vyhlašovatel jmenovat členem poroty i osobu, která uvedenou podmínku nesplňuje. Práci poroty řídí její předseda, kterého jmenuje vyhlašovatel. Seznam členů poroty zveřejní vyhlašovatel do 15. 12. 2020. Pro kategorie Nejlepší design a Nejlepší zvukový design může vyhlašovatel jmenovat zvláštní poroty s odlišnými pravidly zveřejnění, rozhodování a hlasování.
 13. Porota rozhoduje takto: V rámci jmenované poroty jsou zřízeny 3 samostatné hodnotící skupiny, z nichž každá rozhoduje o nominacích ve dvou nebo třech kategoriích. Každý člen příslušné skupiny přidělí maximálně 5 audioknihám po 1 bodu. 5 audioknih, které v kategorii dostanou nejvíce bodů, jsou vyhlášeny jako audioknihy nominované na Ceny AVA – Alza.cz Audiokniha roku a jejich seznam bude zveřejněn do 2. 3. 2021. V případě rovnosti bodů rozhoduje nové hlasování porotců mezi audioknihami se shodným počtem bodů. V případě rovnosti bodů při novém hlasování rozhoduje předseda poroty. Rozhodování poroty je tajné.
 14. O audioknihách nominovaných na Ceny AVA – Alza.cz Audiokniha roku hlasuje porota v tzv. druhém kole. Každý člen poroty určí v každé kategorii z nominovaných audioknih první, druhé a třetí místo, které budou ohodnoceny 3 body, 2 body a 1 bodem. Audiokniha s nejvyšším počtem bodů je vyhlášena nositelem Ceny AVA – Alza.cz Audiokniha roku v příslušné kategorii. V případě rovnosti bodů rozhoduje nové hlasování porotců mezi audioknihami se shodným počtem bodů. V případě rovnosti bodů při novém hlasování rozhoduje předseda poroty. Vyhlášení bude provedeno veřejně a to dle bodu 19. statutu.
 15. Cena AVA –Alza.cz Audiokniha roku – absolutní vítěz je určena takto: Každý člen poroty určí ze všech nominovaných audioknih první, druhé a třetí místo, které budou ohodnoceny 5, 3 a 1 bodem. Audiokniha s nejvyšším počtem bodů je vyhlášena nositelem Ceny AVA – Alza.cz Audiokniha roku – absolutní vítěz. V případě rovnosti bodů rozhoduje nové hlasování porotců mezi audioknihami se shodným počtem bodů. V případě rovnosti bodů při novém hlasování rozhoduje předseda poroty. Hlasování poroty je tajné. Vyhlášení bude provedeno veřejně a to dle bodu 19. statutu.
 16. Představenstvo AVA může v rámci vyhlášení Cen AVA – Alza.cz Audiokniha roku udělit Zvláštní cenu Asociace vydavatelů audioknih. Tato cena může být udělena audioknize, osobě nebo konkrétnímu projektu za mimořádný přínos v oblasti audioknih a není podmíněna přihláškou podle tohoto statutu.
 17. Na základě výsledků hlasování veřejnosti vyhlašovatel určuje nositele Ceny posluchačů – Alza.cz Audiokniha roku. Tuto cenu obdrží audiokniha přihlášená do kterékoliv z kategorií s nejvyšším počtem bodů v rámci hlasování. Podmínky hlasování veřejnosti určuje vyhlašovatel a budou zveřejněny.
 18. Kontaktní údaje vyhlašovatele: Asociace vydavatelů audioknih, z.s., Výstupní 1129/6, Vršovice, 101 00 Praha, e-mail: info@audiokniharoku.cz, www.audiokniharoku.cz
 19. Datum vyhlášení Cen AVA – Alza.cz Audiokniha roku bude oznámeno nejpozději 31. 1. 2021. Podrobnosti budou zveřejněny na www.audiokniharoku.cz